Sesco Shutdown notice — Sarikei— 20 April, 2021 8.30am to 12.30pm